Działalność Związku

NAJISTOTNIEJSZE SZKOLENIA I FAKTY Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

1994/95 – Pierwszy kurs instruktorów Combat Ju-Jitsu w Polsce (UKFiT) – szkolenie kadry wykładowczej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – opracowanie zakresu techniczno- taktycznego technik obezwładniania i interwencji dla celów programu szkolenia prewencji w Zakładzie Taktyki i Technik Interwencji CSP. Uczestniczyli w nim trenerzy i instruktorzy ze stopniami mistrzowskimi cywilni, wojska i policji. ZAPROPONOWANE WÓWCZAS MODUŁY I TAKTYKA DZIAŁAŃ NA BAZIE COMBAT JUJITSU STAŁY SIĘ MODELOWYMI PANELAMI W SZKOLENIU POLICJI W POLSCE, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ: ŻANDARMERIA, SRAŻ LEŚNA, POCZTA POLSKA, PRACOWNICY OCHRONY I KONWOJENCI…

1995r. – Pierwszy w kraju kurs instruktorski : Taktyki i Technik Interwencji Straży Miejskich z uprawnieniami państwowymi UKFiT do prowadzenia zajęć szkoleniowych ze środkami przymusu w tym z pałką typu „Tonfa”. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy szkoleniowej z CSP w Legionowie.

1995/96r. – Pierwszy i jedyny kurs instruktorów Taktyki Ochrony (ukończyło 12 os.) o uprawnieniach państwowych – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (szeroka pomoc dydaktyczna i merytoryczna wszystkich służb). W chwili obecnej są to jedyne w Europie państwowe uprawnienia o tym profilu.

– opracowanie programu kursu „Instruktor Combat ju-jitsu dla jednostek specjalnych WP”

1995/96r. – Pierwszy w kraju kurs instruktorów strzelectwa sportowego i obronnego UKFiT (ukończyło 14 osób) Program realizowany przy współpracy szkoleniowców BOR, policyjnych AT i pracowników Zakładu Szkolenia Strzeleckiego CSP w Legionowie.

1996-98r .- Powstają praktyczne programy szkoleniowe i gotowe panele metodyczno-techniczne „Taktyka i technika podejmowania interwencji w zagrożeniu ” konsultowane ze środowiskami w których były realizowane : Straży Miejskiej, Straży Leśnej i Leśników /przeprowadzono szkolenia w 52 nadleśnictwach wg.programu „Taktyka i technika interwencji w zagrożeniu dla Straży Leśnej „. Pierwsze szkolenie w 1996 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Program pn. ” Działania w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń „dla listonoszy i administracji Poczty Polskiej został pierszy raz przedstawiony w RUP Bielsko – Biała i stał się dzięki autorowi podstawą do opracowania zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, aktualnie obowiązującego. Z jego inicjatywy Zarząd Związku przeprowadził centralne szkolenie swoich instruktorów standaryzujące metodykę nauczania w/w programu Poczty na terenie całego kraju. Powstaje i zostaje przetestowany program dla pracowników banków i instytucji szczególnie zagrożonych.

1997/99r. – 25 Szkół Podstawowych bierze udział w realizacji programu i zajęciach ” Bezpieczne Dzieciństwo” prowadzonych przez instruktorów Związku

. realizowane są szkolenia specjalistyczne na poziomie instruktorskim Wydziału Ochrony Specjalnej KG ŻW, BOR i żołnierzy 18 Bat.Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej

. opracowanie programu i szkolenie pilotażowe grupy szybkiego reagowania – Pułk Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

. nawiązanie współpracy z ZG ZMW – szkolenia kandydatów na instruktorów sportu na obozach Survivalowych w Miętnem / k W-wy

. podpisano porozumienia w sprawie współpracy: Polską Izbą Gospodarczą Firm Fizycznej

i Technicznej Ochrony Mienia , Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich ,

Ministrem Obrony Narodowej.

. wypracowano zakres techniczny i taktyczny programu ” Taktyka i technika jazdy specjalnej ” dla kierowców ochrony i ViP-ów do programu „Bezpieczny biznes”

. kurs pilotażowy dla dyrektorów ispektoratów Komendy Głównej Straży Granicznej w ramach programu „Bezpieczny Biznes ” i „Działania w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń”

. pierwszy kurs „cywilny” z zakresu technicznego „Bezpieczny biznes” w Krakowie , Warszawie, Gdańsku oraz pierwszy kurs dla kobiecej kadry kierowniczej

. szkolenie grupy konwojowej 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego

2000r. – nawiązanie współpracy z ZG ZHP – szkolenia combat Ju-Jitsu na obozie w Bieszczadach.

. podpisanie porozumienia z Dyrekcją 4 Liceum Medycznego w W-wie w zakresie szkolenia specjalnego klas ratownictwa medycznego

. podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgowym Związkiem Strzelectwa Sportowego w W-wie w zakresie współdziałania i szkoleń instruktorskich

. szkolenia z zakresu programu działań w zagrożeniu : personelu międzynarodowego Biura OBWE w Polsce /opracowanie procedur bezpieczeństwa dla pracowników i administracji

. szkolenie ochrony Hotelu „Sheraton”

. szkolenie specjalistyczne Kadry Kierowniczej Hipermarketu „E.LEKLERC” w zakresie działania w sytuacjach zagrożeń „Taktyka i technika działań w zagrożeniu-prewencja antyterrorystyczna”; szkolenie personelu „Działania w sytuacjach nadzwyczajnych”

. szkolenie administracji Hotelu „Rejtan” z zakresu programu działań w sytuacjach zagrożenia / ćw. ewakuacji, pozoracja zagrożeń /

. opracowanie programu szkolenia „Strzelań taktycznych dla ochrony konwojów” wraz z taktyką działań w sytuacjach ekstremalnych

. szkolenie przez ośrodek Bodyguard w Częstochowie – kobiet w specjalnym programie IPS „Taktyka działań w sytuacjach zagrożeń”

. szkolenie specjalistyczne kadry Pułku Ochrony w Warszawie

. kurs instruktorski strzelecki / współpraca z Zakładem WF i szkolenia ogniowego AON/

. przeprowadzenie kursu pilotażowego w ramach szkolenia kandydatów do Straży Leśnej w Centralnym Osrodku Szkoleniowym Dyr.Lasów Państwowych w Jedlni k/ Cz-wy

. przeprowadzenie kursu instruktorskiego Ju-Jitsu / z dodatkowym doszkalaniem- combat ju-jitsu/

2001r. – opracowanie programu szkoleniowego dla pilotów wycieczek zagranicznych oraz dziennikarzy udających się do rejonów niebezpiecznych

. szkolenie strzeleckie doskonalace zawodowe dla instruktorów strzeleckich / z zakresu posługiwania się bronią maszynową i gładkolufową wg. programu”Strzelania taktyczne w zagrożeniu – konwoje”

. szkolenie służb konwojowych PBK Ochrona oraz Agencji Ochrony „Skorpion” wg. nowego programu „Strzelań taktycznych dla konwojów’

. uczestniczono w międzynarodowym sympozjum prokuratorów / Ministerstwa Sprawiedliwosci/ prezentacja systemu szkoleń IPS

. uczestniczono w wystawie i targach „Bezpieczeństwo biznesu ” w Warszawie / prezentacja zakresu szkoleń i programów Związku IPS

. przeprowadzono szkolenie podstawowe z technik interwencji i obezwładniania dla Straży Leśnej w obecności przedstawiciela Dyrekcji Generalnej LP / w Jedlni k. Cz-wy /

. zaprezentowano Związek IPS na Centralnym zjeździe Straży Leśnych w Puszczykowie

. szkolenie pilotażowe Straży Leśnej w RDLP KROSNO – strzelanie taktyczne

2002r .- Kurs doskonalący licencyjny Instruktorów Strzeleckich Związku – „Technika strzelań w ochronie osobistej”- nowa metodyka nauczania strzelań taktycznych

. szkolenie prokuratorów w cyklu szkoleń Ministerstwa Sprawiedliwości na „Forum pomocy ofiarom przestępstw”

. prezentacja programów szkolenia – szkolenie pilotażowe Straży Leśnej „Taktyka działań w zagrożeniu” w Koninie

. realizacja filmu instruktażowo -reklamowego „Taktyka działań w zagrożeniu Straż Leśna”

. licencjonowany kurs doskonalący instruktorów strzelectwa IPS „Strzelania taktyczne w ochronie konwojów i ochronie osobistej” szkolenie unifikujące metodykę nauczania, podwyższające kwalifikacje oraz pierwsze kompleksowe opracowanie taktyczno – techniczne procesu nauczania strzelań dynamicznych w programie „Działania w sytuacjach zagrożeń” dla konwojów

. opracowanie programu szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla Straży Leśnych (szkolenie pilotażowe w zakresie taktyki interwencji i strzelań taktycznych)

. opracowanie i realizacja kursu specjalistycznego metodyczno-szkoleniowego „Taktyka i technika interwencji w zagrożeniu” w Pułku Ochrony JW. 2414 w Warszawie

. szkolenie Straży Pocztowej: Poczta Główna w W-wie; Poczta Praga Płd. ” Taktyka i technika interwencji w zagrożeniu – Straż Pocztowa”

. szkolenie personelu administracyjnego OBWE / OSCE / w zakresie procedur bezpieczeństwa i „Działań w sytuacjach zagrożenia”

. szkolenie specjalistyczne „Taktyka i techniki walki w sytuacjach ekstremalnych dla pododdziałów specjalnych” Kadry Kompanii Rozpoznania JW1230, 1 Brygady Pancernej WP w Wesołej

2003 r.

szkolenie instruktorsko-metodyczne „Taktyka działań w zagrożeniu atakiem terrorystycznym” Pułk Ochrony JW. 2414 Warszawa
kurs doskonalący / bazowy / ” Ochrona osobista – taktyka i techniki działań w zagrożeniu ” grupa „Druk-Tur” Studium Służb Ochrony , Warszawa
szkolenie specjalistyczne kierowców ZTS Poczta Polska „Taktyka i technika jazdy specjalnej – konwoje”- Warszawa
szkolenie strzeleckie dla kadry (konwojenci) JW 2414 – „Taktyka i technika strzelań taktycznych”
szkolenie Straży Pocztowej Praga Południe, strzelanie taktyczne w konwoju w sytuacjach zagrożenia
Poczta Główna Warszawa, szkolenie taktyczno – techniczne ochrony konwojów
2004r.

kurs specjalistyczny ” Ochrona osobista – taktyka i technika działań w zagrożeniu ” grupa Business School
seminarium instruktorsko-szkoleniowe dla służb konwojowych i jednostek specjalnych MSWiA i MON”Działania w zagrożeniu” JW. 2414 w Warszawie
kurs specjalistyczny Kadry JW 2063 w Warszawie ” Taktyka i technika działań w zagrożeniu – kurs konwojowy”
kurs specjalistyczny kierowców pojazdów specjalnych i przystosowanych – Zakład Transportu Samochodowego PPUP Poczta Polska Katowice ” Taktyka i technika jazdy specjalnej w konwoju ”
kurs instruktorski doskonalenia zawodowego IPS „Taktyka i technika jazdy specjalnej”
kurs specjalistyczny kierowców pojazdów specjalnych i przystosowanych – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie „Taktyka i technika jazdy specjalnej w konwoju”
międzynarodowy obóz treningowo – szkoleniowy instruktorów :Combat Ju-Jitsu, Karate, Ajkido na Litwie
szkolenie Straży Leśnej – Nadleśnictwo Lwówek Śląski „Taktyka i technika interwencji w sytuacjach zagrożenia” ; „Podstawy strzelectwa taktycznego”
szkolenie specjalistyczne ZTS Poczta Polska Łódź „Taktyka i technika jazdy specjalnej w konwoju”
szkolenie Straży Leśnej – Nadleśnictwo Henryków „Taktyka i technika interwencji w sytuacjach zagrożenia” ; „Podstawy strzelectwa taktycznego”
szkolenie Leśników – Nadleśnictwo Suchedniów „Taktyka i technika interwencji w sytuacjach zagrożenia”
kurs specjalistyczny Kadry JW. 1755 Stargard Szczeciński ” Taktyka i technika działań konwojowych w zagrożeniu ” Zajęcia pokazowe „Naruszenie systemów ochrony – taktyka działań”
szkolenie specjalistyczne Kadry Kierowniczej ZTS Poczta Polska Warszawa Praga „Działania w zagrożeniu – rola kierowcy w realizacji konwoju”
2005r.

szkolenie specjalistyczne kadry JW2420 Warszawa – Taktyka i Technika Interwencji – posługiwanie się pałką typu Tonfa i środkami przymusu.
Powstanie sekcji strzeleckiej „Strzelectwa taktycznego” na terenie Pułku Ochrony w Warszawie.
Kurs Taktyki i Techniki Jazdy Specjalnej dla kierowców JW2420 w Warszawie (Ośrodek Auto Moto Sport Grzebieluch).
kurs psecjalistyczny „Taktyka i technika interwencji z zastosowaniem pałki służbowej typu TONFA” w 10 Pułku Samochodowym w Warszawie.
kurs „Taktyka i Techniki Interwencji w Sytuacjach Zagrożenia” dla Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.
szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie prewencji antyterrorystycznej.
2006r.

Szkolenie strzeleckie – Straż Pocztowa /Sekcja Regionalna Warszawa/ wg.Zarz.nr 34 DG
PocztyPolskiej
szkolenie Ochrony TVN z zakresu „Taktyki i technik interwencji w obiektach szczególnie
zagrożonych”
szkolenie specjalistyczne kadry wychowawców Ośrodka Wychowawczego
W Warszawie „Taktyka i techniki podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia”
szkolenie taktyczno-techniczne „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
„Posługiwanie się pałką służbową typu Tonfa” Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej
w Gliwicach
szkolenie sekcji alarmowania i pozoracja zagrożeń na obiektach biurowych – trening załogi
wraz z ewakuacją z obiektu- ćwiczenia praktyczne pn. „Działania w zagrożeniu” Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz w Katowicach
Szkolenie strzeleckie we wszystkich Sekcjach Regionalnych Centrum Usług Koncesjonowanych Poczty Polskiej.
2007r.

Szkolenie pracowników ochrony IPN „taktyka i Technika Interwencji – działania w zagrożeniu”
Kurs Instruktorski doskonalenia zawodowego „Taktyka i Technika Interwencji oraz posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu TONFA” dla Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.
Szkolenie strzeleckie Straży Pocztowej.
Szkolenie doskonalące służb ochrony telewizji TVN.
Szkolenie dla pracowników ochrony firmy NAFTOR.
Szkolenie specjalne dla kierowców pojazdów specjalnych i przystosowanych Poczty Polskiej – Katowice.
2008r.

Szkolenie i sprawdzian strzelecki Straż Leśna –RDLP Wrocław / Nadl. Lwówek Śląski /
Szkolenie z zakresu „Taktyka i techniki interwencji pracowników ochrony Poczty Polskiej
Szkolenie strzeleckie i „Taktyki i technik interwencji w sytuacjach zagrożenia” Straż Leśna RDLP Gdańsk
Szkolenie z taktyki i technik strzeleckich Straż Pocztowa-Konwojenci Poczty Polskiej w całym kraju.
Szkolenie ochrony IPN „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
Seminarium instruktorów „Taktyka i techniki strzelań w działaniach konwojowych” WAT
Kurs instruktorów „Taktyki ochrony” WAT
Szkolenie studentów kierunków wojskowych WAT – „Walka w bliskim kontakcie”

2009r.
RDLP Wrocław i Gdańsk – szkolenie Strażników Leśnych
Instytut Pamięci Narodowej – „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej – szkolenie konwojentów strzeleckie w całym kraju
Zakład Karny w Łowiczu – „Taktyka i techniki interwencji służb ochrony w sytuacjach kryzysowych”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Strzelania taktyczne”

2010r.
RDLP Wrocław i Gdańsk – szkolenie Strażników Leśnych
Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej – szkolenie konwojentów strzeleckie w całym kraju – Techniki Interwencji
Instytut Pamięci Narodowej – „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
Zakład Karny w Łowiczu – „Taktyka i techniki interwencji służb ochrony w sytuacjach kryzysowych”; ‘Szkolenie strzeleckie taktyczne
Instytut Pamięci Narodowej – „Działania konwoju w zagrożeniu”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Strzelania taktyczne”

2011r.
Pułk Ochrony w Warszawie – szkolenie taktyczne i strzeleckie „Taktyka działań konwojowych w zagrożeniu”
Instytut Pamięci Narodowej – „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
WSO Najwyższa Izba Kontroli – Strzeleckie „Działania w zagrożeniu”
Instytut Pamięci Narodowej – „Działania konwoju w zagrożeniu”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Strzelania taktyczne”

2012r.
RDLP Wrocław i Gdańsk – szkolenie Strażników Leśnych
Pułk Ochrony w Warszawie – szkolenie taktyczne i strzeleckie „Taktyka działań konwojowych w zagrożeniu”

2013r.
Pułk Ochrony JW. 2414 – Kadra –Konwoje,
Pułk Ochrony w Warszawie – szkolenie taktyczne i strzeleckie „Taktyka działań konwojowych w zagrożeniu”

2014r.
Pułk Ochrony JW. 2414 – Kadra –Konwoje,
Pułk Ochrony w Warszawie – szkolenie taktyczne i strzeleckie „Taktyka działań konwojowych w zagrożeniu”
Instytut Pamięci Narodowej – „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
Instytut Pamięci Narodowej – „Działania konwoju w zagrożeniu”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Strzelania taktyczne”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Poligon taktyczny – konwój w zagrożeniu” Strzelania i symulacje sytuacji ekstremalnych
Szkolenie z taktyki strzeleckiej i działań konwojowych – Studium Szkolenia Wojskowego WAT

2015r.
Pułk Ochrony w Warszawie – szkolenie taktyczne i strzeleckie „Taktyka działań konwojowych w zagrożeniu”
Instytut Pamięci Narodowej – „Taktyka i techniki interwencji w zagrożeniu”
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – „Strzelania taktyczne”.